1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Pediatrická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice
27.05.2009

Profil kliniky

Charakteristika kliniky

Počet odborných ambulancí:

9 odborných pracovišť

Počet standardních lůžek

44 lůžek rozdělených do dvou stanic po 22
(možno přijímat dítě s doprovodem příbuzného)

Počet lůžek intenzivní péče

6 lůžek pro nejvyšší stupeň intenzivní péče (včetně péče resuscitační)
3 lůžka intenzivní péče

Publikační činnost v roce 2005

 • Brožůrka: PŘEHLED PEDIATRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SLUŽEB VE FAKULTNÍ THOMAYEROVĚ NEMOCNICI S POLIKLINIKOU2005
 • K.Jiroušová: Zkřížená ektopie varlat, Česko - slovenská pediatrie: ročník 60, č. 7/05
 • Křepela K., Pohl J., Kašpar P.: Prvý případ dětské TBC v ČR vyvolaný multirezistentním kmenem Mycobacterium tbc, Kazuistiky v pneumologii 2005
 • Křepela K.: Protrahovaný průběh aviární mykobakte-riózy u pacienta s vrozeným defektem imunity, Kazuistiky v pneumologii 2005
 • Novák I.: Popáleninový úraz u dětí, Pediatrie po promoci,2,2005,39-43
 • Novák I.: Naléhavé situace u dětí v přednemocniční péči, Vox Pediatriae, 5, 2005, č.6, s. 18-20
 • Novák I.: Pro praxi nejdůležitější hnisavé meningitidy u dětí - pohled pediatra, Pediatrie po promoci, 2, 2005, č.4, 24-28
 • Novák I.: Varicella: očkovat - neočkovat? Pediatrie pro praxi, 6, 2005, č. 4, s. 216
 • Novák I., Dedek V., Fajt M., Andresová M.: Objektivní stanovení metabolické situace u kriticky nemocných dětí pomocí nepřímé kalorimetrie, Lekársky obzor, 54, 2005, č.6, 242 - 246
 • T.Mráček, P.Ješina, …: Time - course of hormonal induction of mitochondrial glycerophosphate dehydrogenase biogenesis in rat liver. Biochem. Biophys. Acta. 2005, 1726(2) : 217-23.
 • T.Honzík, Z.Drahota,M.Bohm,P.Ješina…: Specific Properties of Heavy Fraction of Mitochondria from Human-term Placenta-Glycerophosphate-dependent Hydrogen peroxide Production. Placenta, 2005 ( accepted )
 • W.Sperl, P.Ješina, J.Zeman, H.Houšťková…: Deficiency of mitochondrial ATP synthase of nuclear origin, Neuromuscul. Disord. ( submitted )
 • Bohm M., Pronicka E, Houstkova H, Houstek J…: Retrospective, multicentric study of 180 children with cytochrome C oxidase deficiency- Epub 2005, Pediatr Res. 2006 Jan, 59 (1): 21-6
 • Halašková P., Kolský A…:Vyšetřování glomerulární filtrace v dětském věku, porovnání jednotlivých metod, Česko-slovenská pediatrie, 2005, r.60, č.2, s.90
 • Halašková P.,Kolský A...: Infekce močového traktu u dětí, Vox pediatriae, leden 2005, č.1, r.5
 • Peychl I.: Shaken baby syndrom, Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 185-187
 • Příčiny rehospitalizací dětí s velmi nízkou porodní hmotností v prvních letech života, Ped. pro praxi, 1/2005, str. 22-25.
 • M.Buncová, A.Kolský..: Problémy při hodnocení 99mTcDMSA u dětí, Čes.-slov.Pediatr., 60,2005,č.2,s.87
 • A.Kolský…: Dětští pacienti v Českém registru renálních biopsií-9 let zkušeností, Čes.-slov.Pediatr.,60,2005,č.2.s.100
 • P.Saberžanová,J.Lisková,A.Kolský,M.Buncová: Úloha sestry při vyšetřování dítěte s chorobami ledvin radionuklidovými metodami, Čes.-slov.Pediat., 60,2005,č.2,s.1055
 • A.Kolský, P.Halašková…: Renovascular hypertension and vasculitis diagnosed using positron emission tomography(PET)-A case report. Pediatr. Nephrol.20,2005,č.9,PP-047,C41
 • A.Kolský…:Children with Nephrotic syndrome(NS) in Czech registry of Renal Biopsies in the Years 1994-2002, pediatrNephrol.20,2005,č.9,PP-187,C65
 • H.Houšťková: Komplikovaný příběh novorozence s rezistencí v třísle – komentář, Pediatrie po promoci,R 2, č.6.,str. 26-27.
 • Monografie:
 • Peychl Ivan: Nedonošené dítě v péči praktického a nemocničního pediatra,
 • Galén 2005 – monografie
 • V.Adámková, A.Kolský: Arteriální hypertenze mladých osob, těhotných a dětí
 • Abstrakta:
 • Ješina P….: Two components in pathogenic mechanism of mitochondrial ATPase deficiency: Energy deprivation and ROS production
 • Ješina P….: Pathophysiological role of mitochondrial glycerophosphate dehydrogenase , 4th Conference of Mitochondrial Physiology, 16-20th Sept. 2005, Schrocken, Austria
 • P.Ješina…: ATPase and COX defect in patient with mtDNA 9205delta TA mutation in ATP 6 gene, International Conference on Mitochondria, from Molecular Insight to Physiology and Pathology, 17-22 December 2005, University of Bari, Italy

Přednášky a postery

 • XXVIII. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí. Olomouc, 20.-22.10.2005, J. Kytnarová…: Endokrinopatie u 17 nemocných s galaktosémií (poster)
 • Národní očkovací den ČR, Praha, 5/05, Abstrakta 11: Křepela K., Nikodýmová A.: Problematika BCG vakcinace v ČR
 • Mezinárodní kongres dětské urologie
 • 26. Pracovní dny dětské nefrologie, Český Krumlov, 21.-22.října 2005, Kolský A., Halašková P….: Arteriální hypertenze s hypokalémií u 5 - leté dívky - kazuistika; Lisková J., Baldíková E., Kolský A…: Vyšetřování glomerulární filtrace; Kolský A….: Dětští pacienti v Českém registru renálních biopsií v roce 2003; Jiroušová K…: Je hypoxie způsobená venózní stázou jednou z příčin poškození funkce varlete u varikokély?
 • Pracovní setkání dětských intenzivistů 10/05, Havránek J.: Využití plazmaferézy u 14-ti leté pacientky se syndromem Guillain-Barré
 • Celostátní setkání pediatrických intenzivistů 3/05-Tetřeví boudy, Dedek V...: Varicellózní pneumonitis-neobvyklá příčina akutní respirační insuficience
 • Konference mladých lékařů, Brno, 6/2005, Matějčková E.: Intoxikace Durmanem; Jiroušová K.: Prvozáchyt AIDS u dívky s pneumonií; Heinige P.: Koarktace aorty jako příčina nepro-spívání kojence

Grantové aktivity v roce 2005

 • IGA NR 8297-3/2005 – Racionální preskripce ATB léčby u komunitních dětských pneumonií
 • IGA NR 7790-3 – Mitochondriální choroby na podkladě dědičných poruch ATP syntézy
 • GAČR 303/03/0749 – Genetika a molekulární mechanizmus vrozených poruch mitochondriální cytochrom c oxidázy
 • GAČR 303/03/0799 – Úloha savčí mitochondriální glycerolfosfátdehydrogenázy v produkci kyslíkových radikálů
 • GAUK 14/2004/C/1.LF – Molekulární mechanizmus a metabolické důsledky mutace v genu pro podjednotku a mitochondriální ATPázy
 • GAČR 303/03/H065 – Interdisciplinární přístup k molekulární podstatě dědičných metabolických poruch
 • IGA MZ NR/8065-3: Molekulární aspekty a biochemické a klinické důsledky mito- chondriálních poruch s maternální dědičností
 • Kontakt 2004–5: Molecular Basis of Human Mitochondrial Diseases (ČR + Rakousko )

Stáže

Na pediatrické klinice FTNsP a 1.LF probíhá výuka studentů 1.LF UK. Klinika se zabývá kompletní výukou pediatrie u všech typů bakalářského studia ( Zdravotní technika, Ergoterapie, Fyzioterapie-Praha, Mariánské lézně, Ošetřovatelství denní, Ošetřovatelství kombinované, Adiktologie). Kromě toho se podílí na výuce pediatrie (společně s KDDL )studentů magisterského studia v 5. a 6. ročníku české i anglické paralelky, studentů stomatologie české i anglické části. Klinika je lůžkovou základnou pro výuku pediatrie Institutu pro postgraduální výchovu ve zdravotnictví . Lékaři kliniky, kteří jsou učiteli IPVZ, zkoušejí ročně atestace z pediatrie ve všech regionech ČR.

počet zobrazení: 4376 poslední aktualizace: 27.05.2009
Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.